Bai Mu Dan Small Biscuit Tea

MoriMa Tea


レギュラー価格 $5.98
Fuding Bai Mu Dan White Tea
Fuding Bai Mu Dan White Tea
Fuding Bai Mu Dan White Tea

Chinese: 福鼎白牡丹饼干茶

Translation: Fuding Bai Mu Dan Caky Tea

Type: White Tea

Cultivar: White Tea

Origin: Fuding, Fujian, China

Harvest date: 2015/10/12

Storage Methods: Sealing、Moistureproof、Avoid light

Shelf life: More than 10 years

Tea Master: Wei Weijian

wei weijian