Xiaguan TuoCha

Sort by:
Xiaguan Tuocha Ripe Puerh

Xiaguan Tuocha Ripe Puerh

$29.98$17.77
Chinese: yún nán xià guān tuó chá 2003 nián shú chá Translation: Yunnan Xiaguan Tuo Cha 2003 Year Ripe Puerh Type: Ripe Puer Cultivar: Puerh Origin: Xiaguan Town, Dali, Yunnan...
Xiaguan Tuocha Sheng Puerh

Xiaguan Tuocha Sheng Puerh

$33.98$23.27
Chinese: yún nán xià guān tuó chá 2014 nián jiǎ jí shēng pǔ ěr Translation: Yunnan Xiaguan Tuo Cha 2014 Year A Grade Sheng Puerh Type: Sheng Puerh Cultivar: Puerh...