Wuyi Oolong

Sort by:
Bai Ji Guan - Four Famous Congs

Bai Ji Guan - Four Famous Congs

$28.65$257.61
Chinese: bái jī guān Translation: Bai Ji Guan Type: Rock Tea (YanCha) Cultivar: Bai Ji Guan Origin: Wuyi, Fujian, China Harvest Date: 2022/08/01 Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone...
Lao Cong Shui Xian Spring Tea

Lao Cong Shui Xian Spring Tea

$115.68$69.77
Chinese: wǔ yí lǎo cóng shuǐ xiān Translation: Wuyi Hundred-Year-Old Lao Cong (Old Bush) Shui Xian Oolong Tea Type: Rock Oolong Tea (Yancha) Cultivar: Shui Xian (Shui Hsien) Tree Age:...
Shui Jin Gui - Four Famous Congs

Shui Jin Gui - Four Famous Congs

$89.70$266.87
Type: Rock Tea (YanCha) Cultivar: Shui Jin Gui Origin: Wuyishan, Fujian, China Harvest Date: 2022/08/15 (Spring Tea) Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone Tea Master: Jiang Guiming The origin...
Tie Luo Han - Four Famous Congs

Tie Luo Han - Four Famous Congs

$27.27$267.70
Type: Rock Tea (YanCha) Cultivar: Tie Luo Han Origin: Wuyishan, Fujian Harvest Date: 2022/08/23 Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone Tea Master: Jiang Guiming Tie Luo Han translation is...
Wuyi Narcissus Jiulongke Spring Tea

Wuyi Narcissus Jiulongke Spring Tea

$107.85$785.39
Chinese: wǔ yí shān jiǔ lóng kē shuǐ xiān Translation: Wuyi Jiulongke Shuixian Type: Rock Tea (Yan Cha) Cultivar: Shuixian Origin: Wuyi, Fujian, China Harvest Date: 2022/08/15 Storage Methods: Sealed,...
Wuyi Oolong DaHongPao

Wuyi Oolong DaHongPao

$7.57$66.23
Chinese: wǔ yí shān dà hóng páo Translation: Wuyi Dahongpao Type: Rock Tea (YanCha) Cultivar: Dahongpao Origin: Wuyi, Fujian, China Harvest Date: 2022/08/05 Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone...
Wuyi Oolong RouGui

Wuyi Oolong RouGui

$6.68$69.13
Chinese: wǔ yí shān ròu guì Translation: Wuyi Rougui Type: Rock Tea (YanCha) Cultivar: Rougui Origin: Wuyi, Fujian, China Harvest Date: 2022/08/19 Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone Tea...
Wuyi Oolong ShuiXian

Wuyi Oolong ShuiXian

$6.25$68.79
Chinese: wǔ yí shān shuǐ xiān Translation: Wuyi Shuixian Type: Rock Tea (Yan Cha) Cultivar: Shuixian Origin: Wuyi, Fujian, China Harvest Date: 2022/08/08 Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone...