Aged White Tea Dragon Boat Festival Zongzi Tea

MoriMa Tea


レギュラー価格 $11.70
Aged White Tea Dragon Boat Festival Zongzi Tea
Fuding Aged White Tea
Fuding Aged White Tea
Fuding Aged White Tea

Chinese: fú ding lǎo bái chá duān wǔ jié zòng 

zi

 chá (福鼎老白茶端午节粽子茶)

Translation: 

Fuding

Aged White Tea Dragon Boat Festival Zongzi Tea

Type: ShouMei Tea

Cultivar: White Tea

Origin: Fujian, China

Harvest date: 2016/04/25

Production date: 2019/05/23

Weight: 25±5g/piece

Storage Methods: Sealing、Moistureproof、Avoid light

Shelf life: More than 10 years 

Tea Master: Wei Weijian

Wei Weijian