Oolong Tea

Sort by:
Ruan Zhi Spring Tea

Ruan Zhi Spring Tea

$7.27$68.25
Chinese: qīng xiāng xíng ruǎn zhī wū lóng Translation: Qing Xiang Ruan Zhi Oolong Tea Cultivar: Qing Xin Oolong Origin: Yongfu Town, Zhangping, Fujian Elevation: 850m -1100m Harvest Date: 2022/04/29...
QingXiang White Buds Chelan

White Buds Chelan Spring Tea

$5.70$47.35
Chinese: qīng xiāng xíng bái yá qí lán Translation: QingXiang White Buds Chelan Type: Unroasted Oolong Cultivar: White buds chelan Origin: Pinghe, Zhangzhou, Fujian Elevation: 1100m -1200m Harvest Date: 2022/04/29...