Jin Xuan 2022 Spring Tea

MoriMa Tea


Regular price $6.70
Qing Xiang Jin Xuan Oolong Tea

Chinese: qīng xiāng jīn xuān wū lóng chá (清香金萱乌龙茶)

Translation: Qing Xiang Jin Xuan Oolong Tea

Cultivar: Jin Xuan Oolong

Origin: Yongfu Town, Zhangping, Fujian

Elevation: 850m -1100m

Harvest date: 2022/04/28

Storage Methods: Refrigerated, Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone

Shelf life: 18 months 

Tea Master: Lin Zhichun

lin zhichun

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review