Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Kung Fu Teapot Jingdezhen Ceramic Teapot Ladies Tea Set

MoriMa Tea


Regular price $129.58
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Kung Fu Teapot Jingdezhen Ceramic Teapot Ladies Tea Set
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Kung Fu Teapot Jingdezhen Ceramic Teapot Ladies Tea Set
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Kung Fu Teapot Jingdezhen Ceramic Teapot Ladies Tea Set
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Kung Fu Teapot Jingdezhen Ceramic Teapot Ladies Tea Set
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Kung Fu Teapot Jingdezhen Ceramic Teapot Ladies Tea Set
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Kung Fu Teapot Jingdezhen Ceramic Teapot Ladies Tea Set
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Kung Fu Teapot Jingdezhen Ceramic Teapot Ladies Tea Set
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Kung Fu Teapot Jingdezhen Ceramic Teapot Ladies Tea Set
  • Material: Ceramic

  • Origin: Jingdezhen, Jiangxi