30% off with code BLACKFRIDAY, starts 11/23 and ends 11/30.

Hangzhou West Lake LongJing 2017 Spring Tea

MoriMa Tea


Regular price $4.60
Hangzhou West Lake LongJing

Chinese: háng zhōu xī hú lóng jǐng (杭州西湖龙井)

Translation:  Hangzhou West Lake LongJing Tea

Type: Green Tea

Cultivar: Longjing

Origin: Xihu, Hangzhou, China

Harvest date: 2017/3/28 (Ming Qian)

Storage Methods: Refrigeration, Sealing, Moistureproof, Avoid light

Shelf life: 18 months

Tea Master: Xu Jianqiu

xu jianqiu

Related Products