ShouMei Dragon Ball Spring Tea

MoriMa Tea


レギュラー価格 $5.27
Fuding ShouMei
Fuding ShouMei

Chinese: fú ding shòu méi (福鼎寿眉)

Translation: Fuding Shoumei

Type: White Tea

Cultivar: White Tea

Origin: Fuding, Fujian, China

Harvest date: 2014/10/20

Storage Methods: Sealing、Moistureproof、Avoid light

Shelf life: More than 10 years

Tea Master: Wei Weijian

wei weijian

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review