Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot

MoriMa Tea


レギュラー価格 $257.57
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
  • Material: Ceramic

  • Origin: Jingdezhen, Jiangxi