Wen Xiang Cup Suit

MoriMa Tea


Normaler Preis $13.27
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
Wen Xiang Cup Suit
  • Material: Ceramic

  • Origin: Jingdezhen, Jiangxi

  • Note: Please click the arrow drop-down menu to select the style you need.