Tea

Hangzhou West Lake LongJing 2019 Spring Tea

MoriMa Tea


Regular price $9.68
Hangzhou West Lake LongJing 2019 Spring Tea
Hangzhou West Lake LongJing 2019 Spring Tea

Chinese: háng zhōu xī hú lóng jǐng (杭州西湖龙井)

Translation:  Hangzhou West Lake LongJing Tea

Type: Green Tea

Cultivar: Longjing

Origin: Xihu, Hangzhou, China

Harvest date: 2019/03/27 (Ming Qian)

Storage Methods: Refrigeration, Sealing, Moistureproof, Avoid light

Shelf life: 18 months

Tea Master: Xu Jianqiu

xu jianqiu

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review