Home page

Sort by:
Wuyi Oolong RouGui

Wuyi Oolong RouGui

$6.68$69.13
Chinese: wǔ yí shān ròu guì Translation: Wuyi Rougui Type: Rock Tea (YanCha) Cultivar: Rougui Origin: Wuyi, Fujian, China Harvest Date: 2022/08/19 Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone Tea...
Jin Jun Mei Spring Tea

Jin Jun Mei Spring Tea

$5.28$66.70
Chinese: wǔ yí shān jīn jùn méi Translation: Wuyishan JinJunMei Type: Black Tea Cultivar: Lapsang souchong Origin: Tongmuguan, Wuyishan, Fujian Harvest date: 2024/03/22 Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone...
Mingqian Anji White Tea Spring Tea

Mingqian Anji White Tea Spring Tea

$9.67$145.76
Chinese: ān jí bái chá Translation: Anji Bai Cha Type: Green Tea Cultivar: Anji Bai Cha Origin: Anji, Huzhou, Zhejiang Harvest Date: 2024/03/28 Storage Methods: Refrigeration, Sealing, Moistureproof, Avoid light...
Jasmine Dragon Ball Spring Tea

Jasmine Dragon Ball Spring Tea

$5.57$77.37
Chinese: mò lì lóng zhū Translation: Jasmine Dragon Ball Type: Scented Tea Cultivar: Fuding Da Bai Cha (Fuding big white tea) Origin: Fuzhou, Fujian Harvest Date: 2024/04/08 Storage Methods: Refrigeration,...
XiangHua Tieguanyin Spring Tea

XiangHua Tieguanyin Spring Tea

$8.27$67.67
Chinese: ān xī xiáng huá tiě guan yīn Translation: Anxi XiangHua Tieguanyin Type: Oolong Cultivar: Tieguanyin Elevation: 1000m – 1200m Origin: Xianghua Village, Anxi, Fujian Harvest Date: 2024/04/19 (Spring Tea)...
Taiping Houkui Spring Tea

Taiping Houkui Spring Tea

$12.77$210.25
Chinese: tài píng hóu kuí Translation: Tai Ping Hou Kui Type: Green Tea Cultivar: Tai Ping Hou Kui Origin: Huangshan, Anhui Harvest Date: 2024/04/16 Storage Methods: Refrigeration, Sealing, Moistureproof, Avoid light Shelf Life:...
Mengding Ganlu Spring Tea

Mengding Ganlu Spring Tea

$9.27$133.87
Chinese: méng dǐn gān lù Translation: Mingqian Meng Ding Gan Lu Type: Green Tea Cultivar: Meng Ding Gan Lu Origin: Medingshan, Yaan, Sichuan Harvest Date: 2024/03/15 Storage Methods: Refrigeration, Sealing,...
Anji Golden Leaf Sping Tea

Anji Golden Leaf Sping Tea

$13.27$178.85
Chinese: ān jí bái chá huáng jīn yè Translation: Mingqian Anji Bai Cha Gold Leaf Type: Green Tea Cultivar: Anji Bai Cha Origin: Anji, Huzhou, Zhejiang Harvest Date: 2024/03/28 Storage...
Raw Puerh Loose Tea

Raw Puerh Loose Tea

$9.75$158.85
Chinese: rén shēng bǎi wèi měng kù pǔ ěr Translation: Rensheng Baiwei Mengku Pu'erh Type: Pu'er tea Cultivar: Ancient tree Pu'er Origin: Mengku, Yunnan Harvest Date: 2017/05/28 Storage Methods: Sealing,Moistureproof,Avoid...
Longjuan Tieguanyin Spring Tea

Longjuan Tieguanyin Spring Tea

$7.17$59.68
Chinese: ān xī lóng juān tiě guan yīn Translation: Anxi Longjuan Tieguanyin Type: Oolong Cultivar: Tieguanyin Elevation: 750m – 1219.3m Origin: Longjuan Village, Anxi, Fujian Harvest Date: 2023/04/27 Storage Methods:...
West Lake LongJing Spring Tea

West Lake LongJing Spring Tea

$15.68$188.27
Chinese: háng zhōu xī hú lóng jǐng Translation: Hangzhou West Lake Longjing Tea Type: Green Tea Cultivar: Longjing Origin: Xihu, Hangzhou Harvest Date: 2024/03/21 (Ming Qian) Storage Methods: Refrigeration, Sealing,...
Jingshan Tea Spring Tea

Jingshan Tea Spring Tea

$9.67$145.76
Chinese: jìng shān chá Translation: Mingqian Jingshan Tea Type: Green Tea Cultivar: Jingshan Maofeng Origin: Yuhang, Hangzhou, Zhejiang Harvest Date: 2024/03/23 Storage Methods: Refrigeration, Sealing, Moistureproof, Avoid light. Shelf Life: 18 months Glass...